امروز: شنبه - 25 فروردین 1403

فردایی دیگر برای ایران چگونه محقق می شود؟

امروز همگان در تمناي ساختن آينده اي ديگر براي كشور هستند. فردايي كه در آن ايران قدرت برتر علمي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي منطقه باشد. در جهان نيز جايگاه برتر داشته باشد.